Urząd Gminy w Dwikozach

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Zgodnie z § 2 uchwały NR XLVIII/283/2022 Rady Gminy w Dwikozach z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dwikozy w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Dwikozy informuję, co następuje:

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty uchwał w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Dwikozy:

 1. Buczek
 2. Bożydar
 3. Czermin
 4. Dwikozy
 5. Gałkowice
 6. Kolonia Gałkowice
 7. Nowy Garbów
 8. Stary Garbów
 9. Gierlachów
 10. Góry Wysokie
 11. Kamień Łukawski
 12. Nowy Kamień
 13. Nowe Kichary
 14. Stare Kichary
 15. Kępa Chwałowska
 16. Mściów
 17. Romanówka
 18. Rzeczyca Mokra
 19. Rzeczyca Sucha
 20. Słupcza
 21. Szczytniki
 22. Winiarki
 23. Winiary
 24. Jaroszówka

Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Dwikozy  zostały przeprowadzone w dniach od 19 czerwca 2023 do 03 lipca 2023 roku. Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy w sprawie rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach uchwał dotyczących statutów sołectw. Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionym formularzu.

Projekty statutów były dostępne w formie:

a) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,
b) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Urzędzie – Biurze Rady Gminy w Dwikozach,
c) Publikacji projektów uchwał w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dwikozach (http://www.dwikozy.bip.gmina.pl/) oraz na stronie internetowej Gminy Dwikozy  (https://dwikozy.gmina.pl/),

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy w Dwikozach nie wpłynęły żadne wnioski/opinie/uwagi do żadnego projektu statutu jednostki pomocniczej.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności