Urząd Gminy w Dwikozach

LIX Sesja Rady Gminy w Dwikozach

 


I N F O R M A C J A

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy Dwikozy, że LIX sesja Rady Gminy w Dwikozach odbędzie się w dniu 27 września 2023 r. /środa/ o  godz. 12: 00 w Sali  Konferencyjnej Urzędu Gminy w Dwikozach.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIX sesji i stwierdzenie kworum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dwikozy za okres między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach między sesjami.
6. Informacja z posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy     Dwikozy na lata 2023-2037. 
9. Informacja o wynikach konsultacji w przedmiocie zmian statutów jednostek pomocniczych Gminy Dwikozy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Dwikozy. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej M.B. Bolesnej w Górach Wysokich z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Pani Agnieszki Mazur-Sroczyńskiej zam. ul. Sandomierska 11, 27-620 Dwikozy oraz Pani Doroty Sroczyńskiej zam. ul. Witolda Świadka 7 m. 88, 35-310 Rzeszów z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Pani Jolanty Żmuda zam. ul. Sandomierska 115/2, 27-620 Dwikozy z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Pana Wojciecha Przyłuckiego zam. Gierlachów 63, 27-600 Sandomierz z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dwikozy.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2024-2027. 
18. Sprawy różne, zapytania i interpelacje radnych.
19. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 /-/ Maria Łukasiewicz

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności