Urząd Gminy w Dwikozach

Wytyczne dla mieszkańców w sytuacji zagrożenia powodziowego

Przed wystąpieniem powodzi

Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:

 • Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.
 • Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.
 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek.
 • Zaopatrz się w przydatny sprzęt: latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie, świece, zapałki,zapalniczki.
 • Przygotuj się, aby być samowystarczalnym i zdolnym do pomocy sobie i innym przez okres 3 dni.
 • Upewnij się, czy masz adresy i telefony osób, z którymi należy się skontaktować.
 • Zapoznaj rodzinę, ze sposobami zabezpieczenia mieszkania, domu, obejścia przed powodzią i grabieżą.
 • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny wskazane przez Wójta Gminy Dwikozy - jednak należy pamiętać, że najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia jest wcześniejsza samoewakuacja !!!!
 • Jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go pod ręką.
 • W razie ogłoszenia ewakuacji z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną.
 • Jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń, aby mogły opuścić zagrożony rejon.
 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce, dowód tożsamości, dokumenty bankowe. Dokumenty prawne, pieniądze i pamiątki rodzinne zgromadź w górnych partiach domu/ mieszkania.
 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą zdatną do picia, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, inne.
 • Zabezpiecz swoje mieszkanie/dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Wszystkie rzeczy z posesji, schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).
 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawaćw nim w przypadku jego unieruchomienia.
 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
 • Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś, jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam. Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!!!
 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Stan pogotowia przeciwpowodziowego ogłasza się na terenie Gminy Dwikozy, gdy stan wody w rzece Wiśle wynosi w Sandomierzu 4,20 m,w Zawichoście 4,80 m

Stan alarmu powodziowego ogłasza się na terenie Gminy Dwikozy,gdy stan wody w rzece Wiśle wynosi w Sandomierzu 6,10 m , w Zawichoście 6,20 m

 

 W czasie zagrożenia powodzią

 • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości radia Kielce (104,1FM) lub radia LELIWA Tarnobrzeg (104,7 FM) w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów - nie zwlekaj!!!
 • W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.

Uwaga !!!!
Pamiętaj o ustalonych zasadach sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

-Kolor BIAŁY - potrzeba ewakuacji

- Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody

- Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej

 

 Po powodzi

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
 • Bądź ostrożny, na terenach dotkniętych powodzią drogi mogą być osłabione i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika) czy innego pojazdu.
 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności wodociągu lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.
 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, należy zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
 • Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
 • Przygotuj do wymiany podłogi i dobrze wysusz mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
 • Sprawdzaj, czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
 • Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w twoim domu, zrób zdjęcia, bądź zapis wideo zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia. Materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.
 • Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu, w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestniczenia w niej. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje gminny zespół zarządzania kryzysowego.

 

PAMIĘTAJ!!!

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;
 • nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;
 • nie sadź drzew na wałach;
 • nie uszkadzaj umocnień;
 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

 

TELEFONY ALARMOWE

 

Urząd Gminy Dwikozy, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel. (15) 831-14-71,fax (15) 831-14-04
(czynny całą dobę w czasie powodzi)

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

(15) 644-10-10

Państwowa Straż Pożarna w Sandomierzu
(15) 832-50-55

Straż pożarna – 998 lub 112

Policja – (15) 8334361 lub 997
Pogotowie ratunkowe – 999

Pogotowie energetyczne – 991

 

TELEFONY INFORMACYJNE

Wójt Gminy Dwikozy – 502 204 696

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dwikozach– (15) 831-18-14

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dwikozach – (15) 831-18-16