Urząd Gminy w Dwikozach

Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w Programie "Czyste Powietrze" 

Gmina Dwikozy zaprasza mieszkańców Gminy do udziału w Programie „Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie/ uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY CZYNNY W KAŻDY WTOREK I CZWARTEK 
W GODZINACH OD 10:00 DO 15:00 
TEL.: 15 831 14 71 WEW. 56

Ze względu na duże zainteresowanie Programem, zwracamy się z prośbą o wcześniejsze ustalenie daty i godziny spotkania, którego celem jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Okres wdrażania Programu

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, przy czym:

1)      zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. (podpisywanie umów z Beneficjentami);

2)      środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

Kto może być Beneficjentem programu?

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

 

Wnioskodawcy podzieleni są na trzy grupy tj.:

 

1)Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – wnioskodawca o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)

Dokumenty potwierdzające dochód: oświadczenie o dochodzie w treści wniosku, konieczne jest podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono dochód (PIT, nakaz płatniczy czy inne), dokumenty do okazania w przypadku kontroli. 

 


2)Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania: 

a) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 

1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
2 651 złw gospodarstwie jednoosobowym
Dokumenty potwierdzające dochód : zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta. 

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem.

 

3) Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania: 

a)przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 

 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym

 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym .

lub

b)ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Dokumenty potwierdzające dochód: zaświadczenie o dochodzie i zaświadczenie dotyczące prawa do zasiłku wydawane jest przez wójta/burmistrza/ prezydenta miasta.

Możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie z prefinansowaniem.

WAŻNE !!!

Wysokość poziomu dofinansowania zależy od dochodu beneficjenta.

 

Więcej informacji znaleźć można:

https://dwikozy.gmina.pl/aktualnosci/czyste-powietrze/ 

https://czystepowietrze.gov.pl

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności