Urząd Gminy w Dwikozach

Nabór wniosków do programu dotacyjnego "Niepodległa" 2024

Biuro „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Program Dotacyjny „Niepodległa” – edycja 2024
Skierowany do szerokiego grona odbiorców Program Dotacyjny „Niepodległa” wspiera działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową.

Budżet Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na 2024 rok wynosić będzie 6 mln zł.

W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków Programu Dotacyjnego „Niepodległa” nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 8 lutego do 20 listopada 2024 roku.

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się:

- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
- organizacje pozarządowe.


UPRAWNIENI PARTNERZY
Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

- archiwa państwowe;
- przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
- uczelnie wyższe;
- instytucje kultury;
- organizacje pozarządowe;
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
- Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.


RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ ZADAŃ

W ramach programu można realizować następujące zadania:

- wystawy wraz z katalogami;
- rekonstrukcje historyczne;
- festiwale, koncerty patriotyczne, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
-projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów: tworzenia aplikacji,  stron internetowych, filmowych oraz strzeleckich);
- wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
-kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
-murale;
-zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping).
Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2024

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności